Yrkesskadeforsikring

Individuell avtale
Alle bedrifter med ansatte er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring
 • Forsikringen dekker det lovpålagte ansvaret arbeidsgiver har for å sikre de ansatte.
 • Yrkesskadeforsikringen må omfatte alle ansatte, både heltids- og deltidsansatte.

Sjekk din pris her

Yrkesskadeforsikring - Det er arbeidsgivers ansvar

Du som arbeidsgiver har en lovpålagt plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for dine ansatte. Forsikringsplikten gjelder uansett stillingsbrøk og alder på de ansatte.

 

Om forsikringen

 • Yrkesskadeforsikringen dekker personskade og sykdom inntruffet når den ansatte er i arbeidpå arbeidsstedet og i arbeidstiden – alle tre forutsetninger må være oppfylt.
 • Belastningslidelser er unntatt fra lovbestemmelsen og er derfor ikke dekket under yrkesskadeforsikringen.
 • Erstatningen beregnes i henhold til de regler som er fastsatt i Lov om yrkesskadeforsikring med forskrifter.

 

Dekninger
Yrkesskadeforsikringen har standardiserte erstatningssummer og dekker:

 • Tapt inntekt og tap i fremtidig inntekt
 • Varig medisinsk invaliditet – fra 15%
 • Påførte utgifter og fremtidig utgifter
 • Utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall
 • Utbetaling til barn ved dødsfall
 • Begravelseskostnader

Uforsikret - hva skjer ved skade?

Dersom arbeidsgiver ikke har yrkesskadeforsikring, vil arbeidsgiver bli erstatningsansvarlig for skader arbeidstakeren påføres.

Hvis en uforsikret arbeidstaker blir skadet på jobb kan arbeidstakeren melde sin skade til Yrkesskadeforsikringsforening (YFF). YFF vil da behandle erstatningssaken. Dersom arbeidstaker har krav på erstatning, og det blir foretatt erstatningsutbetaling til vedkommende, vil YFF kreve regress av arbeidsgiver for den erstatningssummen som er blitt utbetalt .

I tillegg til erstatningsansvaret kommer straffeansvaret i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring §19

I samarbeid med Zurich og NUA